Balloon-Simple-ArrowMid
   
We houden je privégegevens privé!
Dufloor doet er alles aan om jou privégegevens ook echt prive te houden.
Wanneer je bij ons iets bestelt wil je natuurlijk niet dat pottenkijkers er met jou persoonsgegevens  vandoor gaan. En daar heb je ook gelijk in.

We hebben je gegevens wel nodig wanneer je iets besteld hebt natuurlijk. Welke gegevens, hoe lang we ze bewaren en wat je rechten zijn kan je hieronder lezen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd 02 juni 2023.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar we deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkel software
Onze webshop is ontwikkeld met CCV shop. Je persoonsgegevens die je ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCV shop heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCV is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Dufloor maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jou gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en /of opgeslagen.


Webhosting
Dufloor neemt webhosting- en emaildiensten af van CCV shop. CCV shop verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jou gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Dufloor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. CCV shop is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailinglijsten
Dufloor verstuurd op  geen enkele wijze nieuwsbrieven.

Payment processors 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van CCV Pay. CCV Pay verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals jou bankrekening- of creditcardnummer. Dufloor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Dufloor behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van CCV Pay’s  dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Dufloor bewaart jou gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen 
Wij verzamelen reviews via het platform Kiyoh. Als je een review achterlaat via Kiyoh dan bent je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jou bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert jou naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met je opnemen om een toelichting op jou review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jou naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jou persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jou persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Kiyoh derden inschakelt.


Verzenden en logistiek 
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jou pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel of Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jou naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel of Sendcloud delen. MyParcel of Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel of Sendcloud jou gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden 
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Duqaat Administratiekantoor. Wij delen jou naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jou persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Duqaat Administratiekantoor is tot geheimhouding verplicht en zal jou gegevens vertrouwelijk behandelen. Duqaat Administratiekantoor gebruikt jou persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken jou gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jou verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jou gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Dufloor op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jou gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jou gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jou gegevens uitsluitend zolang je klant van ons bent. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jou (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.


Je rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jou gegevens enkel naar jou bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt jij in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jou persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jou verzoek. Als jou verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jou verzoek. Als jou verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jou verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jou verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door of in opdracht van Dufloor. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jou bezwaar. Is jou bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jou gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies 
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens
Dufloor
Schilddragerstraat 24
5247 KM  Rosmalen
Nederland
T +31 (0)88 949 99 99
E info@dufloor.eu

Contactpersoon voor privacyzaken
René van Duijn
privacy@dufloor.nl